Marża a narzut w e-commerce

Prowadząc swoją firmę, przedsiębiorca powinien mieć na względzie szereg praw i obowiązków, które towarzyszą działalności gospodarczej. Wśród oczywistych powinności jest niewątpliwie znajomość branży, aspektów marketingowych czy zasad związanych z księgowością. Nawiązując do ostatniego wspomnianego elementu, w szczególności w przypadku sklepu internetowego, przedsiębiorca powinien orientować się, czym tak naprawdę są pojęcia marży oraz narzutu, które dzisiaj bardzo często są mylone w ramach polskiego e-commerce. Pomimo pewnego podobieństwa, terminy te nie są ze sobą tożsame.

Czym jest marża, a czym narzut?

Zgodnie z przyjętą powszechnie definicją, marża jest to stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży, wyrażony w procentach. Można przedstawić ją w następujący sposób:

Marża = (cena sprzedaży – cena zakupu) / cena sprzedaży

Na potrzeby prowadzenia sklepu internetowego, marżę oblicza się przede wszystkim wówczas, kiedy przedsiębiorca chce wiedzieć, ile konkretnie wynosi jego zysk w kontekście wszystkich przychodów. Wskaźnik ten jest o tyle istotny, że pokazuje, jak bardzo kształtuje się rentowność sprzedaży dla określonych produktów. Można w ten sposób porównać poszczególne wartości oferowanych w sklepie towarów pod kątem ich różnych cen dostępnych dla konsumentów.

Omawiając kwestię dotyczącą marży sensu largo, warto wiedzieć, że wyróżnia się:
– marżę netto,
– marżę brutto.

Pierwsza z wyżej wymienionych to nic innego, jak stosunek zysku netto do ogólnej wartości sprzedaży w danym badanym okresie. Przedsiębiorca wówczas ma na względzie wszystkie koszty ponoszone przez swoją firmę. Marża brutto zaś to wskaźnik, w związku z którym uwzględniane wtedy koszty mają jedynie dotyczyć bezpośrednio prowadzonej sprzedaży oferowanych dóbr.

Jak podkreślono we wstępie niniejszego artykułu, nie należy mylić marży z narzutem. Drugie pojęcie bowiem określa różnicę między ceną towaru, a kosztem jego nabycia albo wytworzenia. W praktyce można wręcz stwierdzić, że jest to kwota, o którą cena sprzedanego produktu jest wyższa od kosztu jego zakupu albo produkcji. Ponadto, w praktyce przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy stosuje wyliczanie narzutu celem ustalenia rzeczywistej wartości sprzedaży.

Wskazać należy, że narzut określa się co do zasady kwotowo, natomiast można czynić to też w sposób procentowy, podobnie jak marżę. Nadmienić jednak trzeba, że tak jak określone wartości zarówno marży, jak i narzutu w postaci stricte kwotowej (np. w walucie PLN) byłyby ze sobą tożsame, tak jednak gdyby czynić to procentowo, wówczas owe wielkości pozostawałyby całkowicie odmienne. Przykładowo, marża na poziomie 20% będzie tożsama z narzutem wynoszącym 25%.

Zalety wynikające ze znajomości różnic między marżą a narzutem

Prowadzący sklep internetowy przedsiębiorca powinien bez wątpienia znać podstawowe terminy związane z działalnością gospodarczą. Wpływa to zarówno na rentowność przedsiębiorstwa, jak i szeroko pojętą świadomość pozwalającą mu na sprawne zarządzanie firmą na rynku e-commerce.

Wśród zalet wymienić można chociażby skuteczny rozwój kontaktów handlowych z innymi przedsiębiorcami, działającymi zarówno w tej samej branży, jak i będącymi dostawcami poszczególnych produktów. Pewnym jest, że gdy prowadzący firmę nie będzie znał różnicy między marżą a narzutem, w toku negocjacji handlowych może dojść do spadku poziomu wizerunku eksperta w oczach drugiej strony. Samo zaprezentowanie znajomości tej wiedzy może skutkować zbudowaniem solidnego zaufania procentującego w przyszłości.

Podobnie jest z samą polityką sprzedaży. Jeśli przedsiębiorca zapomni o rozdzieleniu specyfiki dwóch tytułowych pojęć, może tak naprawdę nie wiedzieć, ile wynosi jego rzeczywisty zysk ze sprzedaży. Myląc marżę z narzutem, wskutek błędnej polityki cenowej, firmę mogą spotkać problemy finansowe.

Odmiennie jednak, jeśli świadome i prawidłowe korzystanie z możliwości, jakie dają określanie marży oraz narzutu, będzie na wysokim poziomie, finanse przedsiębiorstwa będą z pewnością bardziej transparentne, co pozwoli na efektywniejsze zarządzanie sprzedażą i w dłuższej perspektywie rozwój całej firmy.


Chcesz zwiększyć ruch
na swojej stronie internetowej?
Skontaktuj się z doradcą
i powierz pozycjonowanie specjalistom w branży SEO
* - Pole wymagane

Skomentuj

Twój email nie zostanie upubliczniony. Wymagane pola zostały oznaczone *

Możesz używać następujących tagów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>